แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการหลังการขาย

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากซูบารุต้องการทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการให้บริการหลังการขาย ทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ทางซูบารุยินดีที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการต่อไป

ซูบารุขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
Elena Stamatelou
Customer Experience Manager