แบบสอบถามหลังจากทดสอบขับรถยนต์ซุบารุ

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

เนื่องจากซูบารุต้องการทราบความคิดเห็นของท่านหลังทดสอบขับรถยนต์ซุบารุ

ทุกขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน ทางซูบารุยินดีที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงการบริการต่อไป

ซูบารุขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
Elena Stamatelou
Customer Experience Manager